• Język: Polski Polski
 • Waluta: PLN
 • zmień

Język:

Waluta:

Menu

Regulamin sklepu

Regulamin

 

Handbags Importers
Dawid Niedzielski
ul. Starobrzeska 27
49-305 Brzeg
NIP 751 153 37 35
Regon 161460320

              

Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Blue Media S.A

Dostępne formy płatności:

Karty płatnicze:

* Visa
* Visa Electron
* MasterCard
* MasterCard Electronic
* Maestro

W przypadku wystąpienia
konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą
płatniczą sprzedający dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do
karty płatniczej Zamawiającego.

  Przy płatnościach kartą czas realizacji zamówienia wynosi 24h w dni robocze od momentu uzyskania pozytywnej autoryzacji.

  

  

W związku ze zmianą przepisów dotyczących ochrony danych osobowych i rozpoczęciem stosowania od dnia 25 maja 2018 roku Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. W sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) "RODO" informujemy, że:

   
1. Administratorem danych osobowych jest Handbags Importers Dawid Niedzielski z siedzibą ul. Starobrzeska 27, 49-305 Brzeg, e-mail: kontakt@torebkihurt.pl

  
2. W Handbags Importers powołany został Inspektor Ochrony Danych z którym można skontaktować się pod adresem maila kontakt@torebkihurt.pl lub pisemnie na adres siedziby firmy wskazany w punkcie 1.

  
3. Handbags Importers przetwarza dane osobowe w celach:

• świadczenia usług prowadzenia konta Użytkownika na stronie www.torebkihurt.pl. Podstawą prawną przetwarzania danych jest wykonanie umowy (art.6 ust.1 lit. b RODO),

• sprzedaży produktów oferowanych przez Handbags Importers. Podstawą prawną przetwarzania danych jest wykonanie umowy (art.6 ust.1 lit. b RODO),

• realizacją wysyłki zamówionych towarów. Podstawą prawną przetwarzania danych jest wykonanie umowy (art.6 ust.1 lit. b RODO),

• rozpatrzenia reklamacji, dochodzenia i obrony w razie zaistnienia wzajemnych roszczeń. Podstawą prawną przetwarzania danych jest wykonanie umowy (art.6 ust.1 lit. b RODO),

• marketingowych - podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes Handbags Importers – marketing własnych produktów. (art.6 ust.1 lit. b RODO),

• wysyłki informacji handlowej drogą elektroniczną – wyłącznie w przypadku wyrażenia zgody przez Użytkownika. Podstawą prawną przetwarzania danych jest wykonanie umowy (art.6 ust.1 lit. b RODO),


4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne w celu realizowania zamówień oraz obsługi konta Użytkownika,

   
5. Odbiorcami danych osobowych będą:

• podmioty dostarczające i wspierające systemy teleinformatyczne Handbags Importers w celu obsługi strony www.torebkihurt.pl oraz podmioty świadczące usługi związane z bieżącą działalnością Handbags Importers

• Firmy kurierskie InPost, Poczta Polska, Paczka w Ruchu, Paczkomaty, GLS i inne w celu dostarczenia towarów do Użytkowników.

• BlueMedia S.A. - podmiot świadczący usługi płatności on-line.

• Firmy księgowe oraz kancelarie prawnicze (na podstawie podpisanych umów),

  
6. Każdej osobie, w zakresie wynikającym z przepisów prawa, przysługuje prawo do dostępu do swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, a także prawo cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 
7. W przypadku wątpliwości związanych z przetwarzaniem danych osobowych każda osoba może zwrócić się do Handbags Importers z prośbą o udzielenie informacji. Niezależnie od powyższego każdemu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

  

§ 1

P O S T A N O W I E N I A    W S T Ę P N E 1. Faktury VAT dostarczane będą za pośrednictwem internetu na wskazany adres email.
  Nie wysyłamy faktur w wersji papierowej.

 2. Do zawarcia niniejszej umowy Partner obowiązany jest do:
  a. dokonania rejestracji w Hurtowni.
  b. poprawnego wypełnienia danych w Panelu Klienta oraz do podania danych niezbędnych do skutecznego dokonania rejestracji.
  c. przesłania kopii dokumentów rejestracyjnych firmy: REGON, NIP, wpisu do ewidencji działalności gospodarczej lub aktualnego odpisu KRS.

 3. Umowa dochodzi do skutku w przypadku zrealizowania przez Partnera § 1 pkt 2.

 4. Współpraca polega na nabywaniu przez Partnera produktów będących w ofercie Hurtowni i wysyłaniu towarów do Klientów Partnera bądź bezpośrednio do Partnera.

 5. Podstawą realizowania transakcji pomiędzy Hurtownią a Partnerem będą produkty dostępne i wymienione w aktualnym cenniku Hurtowni w dniu zawarcia transakcji.

 6. Umowa będzie realizowana jedynie na terenie Polski.

 7. Rejestracja w Hurtowni torebkihurt.pl jest bezpłatna.

 8. Definicje:

Partner – firma, osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, lub osoba prawna, jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej lub jednostka nie posiadająca osobowości prawnej posiadająca zdolność prawną i zdolność do czynności prawnych, która dokonała rejestracji w serwisie www.torebkihurt.pl i rejestracja ta została potwierdzona przez Hurtownię.
Klient
- osoba trzecia, robiąca zakupy w sklepie internetowym lub innym miejscu sprzedaży np. aukcji prowadzonym przez Partnera

Przewoźnik - kurier, InPost, Paczkomaty lub inna firma współpracująca
z Hurtownią w celu realizowania umowy zawartej z Partnerem poprzez doręczanie przesyłek.

Panel klienta – system dostępny dla Partnera na podstawie indywidualnych danych po zalogowaniu do Hurtowni.

www.torebkihurt.pl – adres www, pod którym znajduje się Hurtownia, za pomocą którego realizowana będzie obsługa Partnerów i Klientów.§2

Z A S A D Y   S K Ł A D A N I A   Z A M Ó W I E Ń 1. Partner zobowiązuje się do kupna towaru od Hurtowni we własnym imieniu i na własny rachunek oraz do zapłaty ceny, a Hurtownia do sprzedaży towaru i wydania go bezpośrednio Klientowi wskazanemu przez Partnera bądź Partnerowi.

 2. O cenach w sklepie internetowym Partnera, bądź innych miejscach sprzedaży przez Partnera decyduje Partner.

 3. W celu złożenia zamówienia Partner obowiązany jest do dostarczenia Hurtowni informacji co do formy zakupu (za pobraniem/przedpłata) oraz następujących danych:
  3.1 W przypadku wysyłki przedpłaconej: dane osobowe i adresowe klienta, nr telefonu klienta, adres e-mail, kod wybranego produktu, nazwa produktu(-ów) oraz ich ilości.
  3.2 W przypadku wysyłki za pobraniem: dane osobowe i adresowe klienta, nr telefonu klienta, adres e-mail, kod wybranego produktu, nazwa produktu, produktu(-ów), ich ilości oraz kwoty pobrania.

 4. W przypadku formy płatności za pobraniem kwota pobrana od Klienta zostanie przekazana przez Przewoźnika na nr konta Hurtowni. Następnie po zatwierdzeniu wpływu płatności przez Hurtownię, kwota pobrania pomniejszona o sumę wartości towaru i wysyłki, zostanie zaksięgowana w Panelu Klienta Partnera. Następnie kwota ta zostanie wykorzystana w pierwszej kolejności do opłacenia kolejnych zakupów.

 5. Partner zobowiązuje się do dokonywania zakupów w Hurtowni za pomocą platformy internetowej poprzez korzystanie z Panelu klienta,

 6. Hurtownia ma prawo, niezależnie od dochodzenia naprawienia szkody, pozbawić Partnera możliwości korzystania z platformy internetowej w przypadku:

6.1 opóźnienia w płatności powyżej 30 dni wynikających z ewentualnych zwrotów lub reklamacji

6.2 trzykrotnego zamówienia towaru i nie uiszczania za niego opłaty w przypadku, gdy zapłata miała nastąpić w formie „przedpłaty’

  1. trzykrotnego zamówienia towaru i nie odebrania towaru przez klienta w przypadku, gdy zapłata miała nastąpić w formie „za pobraniem”

7. Partner zobowiązuje się do nie udostępniania hasła dostępu do platformy internetowej służącej do składania zamówień osobom nieupoważnionym.

8. Partner i osoby, którym Partner udzielił upoważnienia ponoszą pełną odpowiedzialność za wszelkie skutki zamówień złożonych przez osoby nieupoważnione posługujące się indywidualnym hasłem dostępu do platformy internetowej na zasadzie ryzyka.

  1. Partner wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych podanych podczas rejestracji na platformie internetowej w zakresie niezbędnym do realizacji złożonego zamówienia, przesyłania ofert składanych przez Hurtownię, newsletterów oraz realizowania postanowień niniejszej umowy zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (DZ. U. z 2002 roku, nr 101, poz. 926 ze zm.)§3

P R Z E D M I O T    U M O W Y 1. Przedmiotem umowy jest sprzedaż produktów będących w ofercie Hurtowni.

 2. Hurtownia nie ponosi odpowiedzialności za błędne informacje na stronie internetowej ani w innych materiałach reklamowych Partnera dotyczące produktu, chyba że wynika to z winy umyślnej Hurtowni. Hurtownia nie ponosi odpowiedzialności za błędy wynikłe w opisie produktów lub kolorystyce zdjęć.

 3. Zdjęcia udostępnione na stronie, w newsletterach, gazetkach Hurtowni przedstawiające produkty mają charakter jedynie poglądowych.§ 4

Z A K A Z    K O N K U R E N C J I 1. Partner zobowiązuje się do nie wykorzystywania jakichkolwiek informacji, wiedzy i przedmiotów, które uzyskał w wyniku realizacji niniejszej umowy, do dokonywania jakichkolwiek czynności niezwiązanych z realizowaniem niniejszej umowy.

 2. Partner zobowiązany jest do naprawienia szkody wyrządzonej Hurtowni w wyniku sprzedawania towarów zakupionych od innych dostawców lub podejmowania innych czynności przy wykorzystaniu materiałów (opisów, zdjęć i innych materiałów) Hurtowni chyba że szkoda wynikła z siły wyższej, wyłączonej winy poszkodowanego lub osoby trzeciej za którą Partner nie odpowiada.

§ 5

P R A W A    A U T O R S K I E 1. Hurtownia oświadcza, że zdjęcia, opisy i inne informacje znajdujące się na jej stronie internetowej są jej własnością bądź posiada prawa do ich publikacji. Wszelkie prawa autorskie są zastrzeżone i przysługują jedynie Hurtowni.

 2. Jakiekolwiek kopiowanie, przetwarzanie i udostępnienie osobom trzecim wymaga zgody Hurtowni na piśmie.

 3. Partner w przypadku wątpliwości, co do wyglądu, jakości i cech produktów jest obowiązany skontaktować się z Hurtownią przed dokonaniem zamówienia. Uchybienia w wyglądzie oraz błędy w opisach na stronie internetowej nie mogą stanowić podstawy do roszczeń Partnera wobec Hurtowni.§ 6

W A R U N K I    R E A L I Z A C J I     Z A M Ó W I E N I A
I    D O S T A W Y T O W A R U 1. Podstawą realizacji zamówienia przez Hurtownię jest zamówienie złożone przez Partnera na stronie Hurtowni.

 2. Zamówienie traktuje się jako skutecznie złożone od momentu potwierdzenia przez Hurtownię jego przyjęcia.

 3. Warunkiem zrealizowania zamówienia przez Hurtownię jest przesłanie zapłaty za zamówiony produkt od Partnera wraz kosztami przesyłki na konto Hurtowni w przypadku gdy zakup dokonywany jest w formie przedpłaty.

 4. W przypadku dokonywania zakupu w formie „za pobraniem” warunkiem realizacji zamówienia jest złożenie prawidłowego zamówienia zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy.

 5. Zamówienia realizowane są w kolejności ich składania.

 6. Hurtownia zobowiązuje się do realizacji zamówienia w terminie nie dłuższym niż 24 godziny w dni pracujące od chwili opłacenia towaru przez Partnera.

 7. Za niezrealizowanie zamówienia w terminie w wyniku błędnego wpisania danych Klienta odpowiedzialność ponosi Partner.

 8. Za błędy powstałe przy pakowaniu produktu odpowiedzialność ponosi Hurtownia.

 9. Towar zamówiony przez Partnera będzie dostarczany Klientom przez Hurtownie za pośrednictwem Przewoźnika wybranego przez Hurtownię na warunkach przez nią wskazanych.

 10. Partner oraz Klient każdorazowo będzie informowany poprzez wskazany e-mail o nazwie przewoźnika i numerze listu przewozowego lub innego dokumentu transportowego.

 11. Koszty transportu zamówionego towaru ponosi Partner.

 12. Partner oświadcza, że regulamin sklepu internetowego Partnera jest zgodny z postanowieniami niniejszej umowy pod rygorem uznania, iż znaczenie rozstrzygające ma niniejsza umowa.

 13. Partner ponosi odpowiedzialność za szkodę spowodowaną niezgodnością regulaminu z umową.

 14. Hurtownia zobowiązana jest do niezwłocznego informowania Partnera o nowych produktach oferowanych przez Hurtownię.

 15. Hurtownia nie odpowiada za opublikowaną treść ofert znajdujących się na stronach sklepów internetowych Partnera.

 16. Aktualne ceny zawarte są w systemie Hurtowni i udostępnione Partnerom do ciągłego wgląd.

 17. Partner jest zobowiązany do stałego monitorowania cen towarów na stonie Hurtowni www.torebkihurt.pl . Wszelkie skutki zaniechań w tym zakresie ponosi Partner.

 18. Zamówienie złożone przez Partnera będzie realizowane według cen obowiązujących w chwili złożenia zamówienia.

 19. Na zakupiony towar Hurtownia wystawia fakturę VAT zbiorczo na koniec miesiąca lub częściej.

 20. Formy wysyłki: Kurier -realizowany przez firmę InPost, Paczkomaty - realizowane przez InPost,§7

P Ł A T N O Ś Ć 1. Partner obowiązany jest dokonać płatności do Hurtowni niezwłocznie po otrzymaniu pieniędzy od Klienta, jeżeli zakup jest realizowany w formie przedpłaty.

 2. W przypadku braku zapłaty przez Partnera w terminie 7 dni od zablokowania towaru, Hurtownia ma prawo anulować zamówienie w całości lub części.

 3. W przypadku, gdy zakup realizowany jest w formie za pobraniem Klient dokonuje zapłaty Przewoźnikowi, który przekazuje kwotę bezpośrednio Hurtowni.

 4. Strony uprawnione są do wystawienia faktur w formie elektronicznej bez podpisu.

 5. Ewentualne koszty wynikające z nieodebrania paczki przez Klienta z winy Klienta ponosi Partner.§ 8

Z W R O T    T O W A R U 1. Hurtownia nie ponosi kosztów zwrotu towaru zakupionego u Partnera w sytuacji odstąpienia przez Klienta od umowy zawartej z Partnerem.

 2. Odstąpienie od umowy przez Klienta może nastąpić w terminie 14 dni od daty doręczenia towaru.

 3. Dostarczenie towaru na adres Hurtowni powinno nastąpić w terminie nie dłuższym niż 14 dni od daty odstąpienia od umowy przez Klienta. Przyjęcie towaru przez Hurtownię i zwrot kosztów towaru do Partnera jest możliwy o ile towar nie nosi śladów użytkowania i jest oryginalnie zapakowany. W innym przypadku towar zostanie odesłany do Partnera na jego koszt.

 4. Hurtownia rozpatruje zwroty w terminie 14 dni od daty doręczenia towaru do Hurtowni.

 5. Towar powinien być zapakowany w sposób umożliwiający jego bezpieczny transport.

 6. Hurtownia nie przyjmuje przesyłek pobraniowych.§ 9

R E K L A M A C J A 1. Reklamacje od Klientów zgłaszane są bezpośrednio do Partnera.

 2. Jeśli reklamacja ma zostać przesłana do Hurtowni, Partner obowiązany jest powiadomić niezwłocznie Hurtownie poprzez Panel Klienta. Reklamacja musi być zgłoszona przed nadejściem towaru.

 3. W momencie odbioru przesyłki Kupujący zobowiązany jest sprawdzić zawartość przesyłki w obecności przewoźnika. W razie stwierdzenia braków lub zniszczenia towaru, należy w obecności przewoźnika sporządzić protokół szkody. Wszelkie reklamacje dotyczące uszkodzenia przesyłki w trakcie transportu będą rozpatrywane wyłącznie na podstawie sporządzonego protokołu szkody. Skutki zaniechań Klienta obciążają Partnera.

 4. Hurtownia rozpatruje reklamacje w terminie 14 dni od daty doręczenia wadliwego towaru do Hurtowni.

 5. W celu skutecznego złożenia reklamacji, Partner obowiązany jest do wypełnienia w Panelu klienta zgłoszenia reklamacyjnego.

 6. Hurtownia nie odpowiada za szkody wynikające z niewłaściwego użytkowania towarów.

 7. Towary oferowane przez Hurtownię są nowe i posiadają gwarancję producenta, importera albo dystrybutora – jeśli tylko na ten towar udzielana jest gwarancja.

 8. Jeśli dostarczony towar posiada wady, kupującemu przysługuje prawo do otrzymania towaru z usuniętą wadą lub wymiany na nowy towar bez wad.

 9. Jeśli zostanie wykryta wada towar należy odesłać po wcześniejszym uzgodnieniu na adres siedziby Hurtowni wraz z numerem faktury VAT i kartą gwarancyjną, jeśli takowa była załączona. Wyjątkiem od tej reguły, jest przypadek gdy gwarancja opisuje inaczej np. rozpatrywanie reklamacji odbywa się bezpośrednio przez wskazany serwis.

 10. Hurtownia nie przyjmuje przesyłek pobraniowych.

 11. Towar powinien być zapakowany w sposób umożliwiający jego bezpieczny transport.

Szybki kontakt
Newsletter

Zapisz się do newslettera, aby otrzymywać zniżki oraz informacje o promocjach i wyprzedażach.

 • Handbags Importers Poland
 • ul. Starobrzeska 27 49-305 Brzeg
 • NIP: PL 751-153-37-35
 • tel. +48 881 781 725
 • tel. +48 661 861 461
 • email: kontakt@torebkihurt.pl

torebkihurt.pl: Hurtownia Torebek Damskich - Sprawdź Nas!

X Zamknij

www.torebkihurt.pl korzysta z technologii przechowującej i uzyskującej dostęp do informacji na komputerze bądź innym urządzeniu użytkownika podłączonym do sieci (w szczególności z wykorzystaniem plików cookies). Więcej o naszej polityce dotyczącej cookies dowiesz się TUTAJ.